Immatriculatie van pleziervaartuigen op de binnenwateren wijzigt!

Op 15 december 2013 werd een koninklijk besluit ondertekend waarbij er wijzigingen worden aangebracht aan de immatriculatie van pleziervaartuigen op de binnenwateren. De voornaamste wijzigingen van dit besluit dat in werking treedt op 1 februari 2014 zijn:

Immatriculatie is enkel nog mogelijk als het pleziervaartuig een band met goosenorge.no België heeft.Er is een band met België als:

 • voor wat natuurlijke personen betreft, ten minste 50% toebehoort aan Belgen of in België ingeschreven personen;
 • voor wat rechtspersonen betreft, 100% toebehoort aan een in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ingeschreven rechtspersoon;
 • De fysieke immatriculatieplaat verdwijnt definitief. In plaats daarvan wordt een immatriculatiedocument afgegeven. Dit document of een kopie ervan dient aan boord te worden bewaard.
 • Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel;
 • Ook op de Beneden-Zeeschelde wordt immatriculatie verplicht;
 • De retributies voor de aanvraag wordt verhoogd tot 50 euro;

Voor zover er een band met België kan worden aangetoond, kunnen sommige vaartuigen (kano’s, kajaks, waterfietsen en gondels) waarop de nieuwe regels van het goosejacka immatriculatiedocument niet van toepassing zijn, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen volgens dezelfde procedure. 

Van zodra de publicatie in het staatsblad verschijnt (publicatie is voor zien op 6 januari 2014), zal het gewijzigde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren ter beschikking zijn op de website  www.mobilit.belgium.be (Navigatiemenu: scheepvaart / Belgische scheepvaartwegen / vaarregels België).  
Dit is het eerste besluit in een reeks van 3 besluiten die tot doel hebben de registratie van alle pleziervaartuigen in België te moderniseren. Hou de rubrieken op www.mobilit.belgium.be met betrekking tot registratie van pleziervaartuigen in het oog. Van zodra nieuwe informatie ter beschikking is, zal deze daar gepubliceerd worden.

Bron: www.mobilit.belgium.be

10% Korting : Beperkt en Algemeen Stuurbrevet

Plannen om je Beperkt en Algemeen Stuurbrevet (Vaarbewijs pleziervaart, ICC) te behalen in 2014? Schrijf je dan nu in voor onze theorie opleidingen te Temse , Brugge en Oudenaarde.
De lessen gaan door eind januari en begin februari 2014. Het examen Beperkt en C4090-451 Algemeen Stuurbrevet gaat door op 22 februari online casino nbso 2014.  Schrijf 1Y0-A17 je dus snel in! Wie inschrijft met 2 personen of meer ontvangt 10% korting op het totale lesgeld.
Bekijk onze lesdata en schrijf in.

Antwoorden examenvragen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet 16/11/2013

Heb je deelgenomen aan het examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet op 16/11/2013? Dan ben je vast benieuwt naar de antwoorden op de examenvragen.

Antwoorden:

1 – A 21 – A
2 – B 22 – A
3 – A 23 – A
4 – A 24 – B
5 – A 25 – B
6 – B 26 – B
7 – A 27 – C
8 – C 28 – B
9 – C 29 – B
10 – C 30 – A
11 – A 31 – A
12 – A 32 – C
13 – B 33 – B
14 – B 34 – A
15 – B 35 – B
16 – C 36 – A
17 – B 37 – A
18 – C 38 – B
19 – B 39 – C
20 – B 40 – B

Nieuwe vaarbewijzen pleziervaart in 2014

Onder impuls van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart wordt momenteel een grondige hervorming van de bestaande brevetten voor de pleziervaart (Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, brevet Yachtman, Yachtnavigator) uitgewerkt.

Waarom een nieuw systeem ?

De huidige brevetten leggen te veel de nadruk op theorie. Met de nieuwe aanpak zal het kunnen toepassen van de theorie en de praktijk het zwaarste doorwegen. Tegelijk wordt duchtig gemoderniseerd in de leerstof. Alle documenten heten voortaan : Vaarbewijs voor de pleziervaart.
Nieuw is ook het modulaire karakter van de vaarbewijzen, zodat men een vaarbewijs op maat kan bekomen. Tenslotte worden opleidingsinstellingen erkend. Ze zullen niet alleen de opleidingen kunnen verzorgen maar ook de bijhorende testen kunnen afnemen. Hiervoor moeten ze wel voorafgaand voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.

Modulaire vaarbewijzen

Er komen aparte vaarbewijzen voor de binnenwateren( I, Inland), de kust (C, Coast), de zee (S, Sea) en de oceaan (O, Ocean). De juiste afbakening is (nog) niet precies bepaald.
Voor elk van deze gebieden is er dan nog een opsplitsing volgens het type vaartuig: motorboot (MOT) of zeilboot (SAI). Een vaarbewijs kan men slechts bekomen door een aantal deelattesten te behalen voor bepaalde modules.
Deze modules behoren tot 4 grote groepen:

Vaargebied gevonden
Dit omvat de verkeersregels (reglementen) voor de betrokken gebieden

Scheepstype gebonden
Twee standaard modules : motorboot of zeilboot. Deze modules gaan over manoeuvreren en techniek. Daarnaast is er nog een extra categorie voor grote pleziervaartuigen die varen op de binnenwateren.

Vaartechnisch gebonden
Hierin zijn verschillende modules volgens het vaargebied (zie overzicht hierna). Modules aangeduid met y

Inland

Coast

Sea

Ocean

Reglementen(verkeersregels) Verkeersregels voor de binnenvaart, voornamelijk Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren Voor deze 3 vaargebieden dient men slechts één maal (bij Coast) het attest te behalen . Dit attest blijft geldig voor zowel Sea als OceanHet voornaamste reglement is COLREG (Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee), ook bekend onder de benamingen IAR of IBVAZ.
Weer en Getijden

Module Weer en Getijden

y

y

y

Veiligheid Inland

Module Veiligheid Inland

y

y

y

Scheepvaartwegen

Module Scheepvaartwegen

y

y

y

Meteo

y

Meteo Coast

Meteo Sea

Meteo IOcean

Veiligheid

y

Veiligheid Coast

Veiligheid Sea

Veiligheid Ocean

Navigatie

y

Navigatie Coast

Navigatie Sea

Navigatie Ocean

Instrumenten

y

Instrumenten Coast

Instrumenten Sea

Instrumenten Ocean

Opmerking : Voor de modules Meteo, Veiligheid, Navigatie en Instrumenten zijn er drie niveaus: Coast, Sea, Ocean die in deze volgorde op elkaar aansluiten.
Voor Sea moet men de beide modules Coast én Sea behalen; voor Ocean de drie modules Coast, Sea én Ocean.

Hoe bekom je deelattesten voor de vereiste modules ?

Er zijn vier verschillende mogelijkheden :

1° Via een officieel examen
Voorlopig moet je voor het gedeelte Reglementen een officieel examen afleggen met meerkeuzevragen. Een opleiding hiervoor kan je eventueel volgen bij een erkende opleidingsinstelling (zie verder).

2° Via opleiding met eraan gekoppelde test
Het overgrote deel van de modules kan je behalen via casino online opleiding en bijhorende test. Die opleidingen worden aangeboden door erkende opleidingsinstellingen die hiervoor een officiële erkenning kregen na voorafgaand onderzoek. De lijst van de erkende opleidingsinstellingen zal op de officiële website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden bijgehouden. Een keuze uit deze lijst is dan ook de garantie voor een opleiding die voldoende kwaliteit waarborgt.De opleidingsinstelling biedt niet alleen de opleiding aan, maar organiseert eveneens de bijhorende test. Wie geslaagd is, ontvangt een attest van de gevolgde opleiding.Voor het gedeelte Reglementen kan je wel een opleiding volgen bij een erkende organisatie, maar dien je de test steeds af te leggen via een officieel examen (zie hierboven).

3° Via rechtstreeks examen zonder voorafgaande opleiding
Indien je over voldoende ervaring beschikt, is het volgen van een opleiding niet evident. In dat geval is er voorzien dat je voor de vereiste modules een rechtstreeks examen (theorie en/of praktijk) kunt afleggen zonder voorafgaande opleiding.

4° Vrijstellingen
Sommige personen hebben reeds bekwaamheden verworven via andere kanalen (bvb. maritieme beroepsopleiding). Ze kunnen in bepaalde voorwaarden vrijstelling voor bepaalde modules bekomen na onderzoek met gunstig gevolg van de ingediende bewijsstukken.

En hoe zit dat praktisch in elkaar?
Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal de nodige informatie beschikbaar zijn om de juiste keuzes te maken : welke attesten heb ik nodig, waar kan ik de juiste opleiding bekomen, hoe inschrijven voor het officiële examen Reglementen, hoe een vrijstelling aanvragen, enz.
Als je de nodige attesten hebt bekomen, kan je een aanvraag doen om een vaarbewijs te bekomen.

Wanneer gaat dit in voege?
De overschakeling gaat in voege van zodra het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dit wordt verwacht rond mei 2014.

Wil je dus nog volgens het  huidige systeem les volgen? Schrijf dan nu in voor één van onze theorie of praktiijkopleidingen.

Theorieopleiding stuurbrevet te Temse en Brugge in oktober en november 2013

Plannen om je Beperkt & Algemeen Stuurbrevet nog te behalen in 2013? Volg dan een theorieopleiding te Temse of Brugge bij VaarschoolQ+. De lessen worden georganiseerd tijdens het weekend en nemen 2 dagen in beslag. Ter aanvulling van deze opleiding kan je bij VaarschoolQ+ ook terecht Canada Goose Dame
voor een praktijkopleiding motorboot. Deze opleiding kan je volgen in groep of privé. Aan het einde van deze opleiding ontvang je je ingevuld dienstenboekje. Voldoende om na het slagen voor het theorie examen je Beperkt en Algemeen goosenorge Stuurbrevet aan te vragen. Dit Beperkt en Algemeen Stuurbrevet kan je nadien laten omzetten naar je ICC Inland and Coastal waters. Inschrijven voor een theorie of prakijkopleiding kan je doen via onze website www.vaarschoolq.be. Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. We helpen je graag verder.

Examendata Stuurbrevet 2014

De nieuwe examendata Beperkt en Algemeen Stuurbrevet voor 2014 zijn bekend, nl. zaterdag 22 februari 2014, zaterdag 17 mei 2014 en zaterdag 15 november 2014. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het eerste examen dus niet in maart georganiseerd maar in februari. Dit houdt dus in dat je op tijd dient in te schrijven om een opleiding te volgen en deel te nemen aan het examen. De weekendopleidingen ter voorbereiding van het examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet in februari 2014 gaan door in Temse en Brugge  eind januari en begin februari 2014.

Schrijf hier in voor  de theorieopleiding Beperkt en Algemeen Stuurbrevet 2014.

Een waterwegenvignet kopen?

De pleziervaartuigen  (excl. commerciële vaartuigen voor personenvervoer), die gebruik maken van de bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest moeten een vaarvergunning hebben die bestaat uit een identificatiebewijs en een waterwegenvignet.

Het waterwegenvignet wordt jaarlijks hernieuwd en moet op de achtersteven aan bakboord worden gekleefd. De prijs van het waterwegenvignet is afhankelijk van de lengte van het pleziervaartuig (over alles gemeten), het al dan niet varen met grote snelheid en de periode waarvoor het vignet geldig is.

Het waterwegenvignet is verkrijgbaar bij de beheerder van de waterweg.
Je kan de lijst van de verkooppunten vinden in bijlage I van de brochure “De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen”.

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 75 euro voor:

 • de vaartuigen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 6 meter en die met grote snelheid varen;
 • de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, maar kleiner of gelijk aan 12 meter en die niet met grote snelheid varen.

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 125 euro voor:

 • de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, die met een grote snelheid varen;
 • de vaartuigen met een lengte groter dan 12 meter.

Hogervermelde vaartuigen kunnen een vignet van respectievelijk 40 euro en 80 euro krijgen voor de volgende periodes:

 • 01/01/2013 tot 30/06/2013
 • 16/04/2013 tot 15/07/2013
 • 01/05/2013 tot 31/07/2013
 • 16/05/2013 tot 15/08/2013
 • 01/06/2013 tot 31/08/2013
 • 16/06/2013 tot 15/09/2013
 • 01/07/2013 tot 30/09/2013
 • 16/07/2013 tot 15/10/2013
 • 01/08/2013 tot 31/10/2013
 • 16/08/2013 tot 15/11/2013
 • 01/09/2013 tot 31/03/2014

Een schip (vb. Spits) dat omgebouwd is tot woonboot of pleziervaartuig en zich op de Vlaamse waterwegen verplaatst, dient een waterwegenvignet te hebben.

Een pleziervaartuig dat nbso door een duwbootschipper slechts naar een bepaalde bestemming wordt overgebracht, zij het in transit, dient eveneens voorzien te zijn van een waterwegenvignet.

Een waterwegenvignet kan niet voor verschillende boten worden gebruikt.

Op de Grensleie is het decreet van het waterwegenvignet niet van toepassing. Vaartuigen komende van Frankrijk, met bestemming de jachthaven van Menen, dienen niet in het bezit te zijn van een waterwegenvignet.

Vaartuigen met een lengte kleiner dan 6 meter die niet met grote snelheid varen moeten geen vaarvergunning hebben.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenementen, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor deze vrijstelling moet men per dag 200 euro betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling vraagt u aan bij de afdeling of openbare instelling waaronder de betrokken waterweg ressorteert. Vaartuigen die zonder geldig vignet varen, kunnen een boete oplopen dat gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet.

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij:

Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Coördinatie
Graaf de Ferrarisgebouw
Albert II-laan 20 bus 5
1000 Brussel
Tel : 0032 (0)2-553 77 66
E-mail : marleen.demaeyer@wenz.be

NV De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel : 0032 (0)11-29 84 00
E-mail: j.loncke@descheepvaart.be

Examenvragen Belgisch Stuurbrevet 4 mei 2013

Het theorie examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet wordt drie maal per jaar georganiseerd door de Belgische Staat in de maanden maart, mei en november. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen waarvan 20 vragen voor het Beperkt Stuurbrevet en 20 vragen voor het Algemeen Stuurbrevet.  De examenvragen en oplossingen van het examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet dat werd georganiseerd casino spiele op 4 For example, in some situations, you may want to understand how two very distinct best-data-recovery.com elements are related. mei 2013 kan je hier downloaden.

Wens je je ook grondig voor te bereiden op dit theorie examen? Schrijf dan nu in voor een van onze theorieopleidingen te Temse of Brugge. Wij organiseren zowel weekend als avondopleidingen voor beginnende pleziervaarders. Een vooropleiding of het beschikken over een boot is niet vereist om deze opleiding te volgen.

Praktijkopleidingen motorboot zomer 2013.

Ook tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je bij VaarschoolQ terecht om je ingevuld dienstenboekje te behalen. Wij organiseren groepsopleidingen  en privé opleidingen motorboot (RIB) te Temse en Blankenberge. De pleziervaarders die eerder een Canada Goose online
praktijkopleiding motorboot met een cabin cruiser (9,6m) volgen kunnen nbso online casino tevens bij ons terecht. We vertrekken vanuit  Yvoir (Dinant) en varen in het groene decor van de Maas richting de Franse of Nederlandse grens. Onderweg passeren we tal van sluizen en komen alle goosenorge aspecten van het motorvaren aan bod. Meer info over deze opleidingen kan je terugvinden onder het item ” praktijkopleidingen“. Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen!

VHF attest blijft geldig!

Het В BIPT deelt mede dat werd beslist om de certificaten van “radiotelefonist van scheepsstations” (VHF) en “SRC” niet langer om de vijf jaar te verlengen. Concreet betekent dit, dat de certificaten afgeleverd of verlengd vanaf juni 2012, onbeperkt geldig blijven. De oude certificaten, afgeleverd voor 01/01/2006 komen hiervoor niet in aanmerking en zijn niet meer geldig. De certificaten afgeleverd en/of verlengd voor juni 2012 worden bijgevolg nog één maal verlengd. De aankondiging van deze verlenging gebeurt automatisch, ongeveer vijf weken voor het verstrijken van de geldigheidsdatum wordt men hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Dit geldt echter niet voor de GMDSS certificaten (GOC, LRC en ROC) welke nog steeds om de vijf jaar dienen verlengd te worden.

Het is dus van groot belang dat het BIPT op de hoogte is van jouw juiste adres. Gelieve het BIPT steeds op de hoogte te brengen aangaande adreswijzigingen en wijzigingen in jouw communicatiemiddelen (telefoon, GSM, e-mail, enz.).

Adreswijzigingen worden niet per telefoonВ aanvaard! Je kan dit wel doen via het e-mail adresВ bmr@bipt.beВ met de volgende vermeldingen:

 • В type van jouw certificaat (bvb. SRC certificaat, Beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations, enz.);
 • je nieuwe adres;
 • je oude adres;
 • je communicatiemiddelen (GSM, telefoon, e-mail);
 • je rijksregisternummer dat terug te vinden is op op de keerzijde van de identiteitskaart of op je SIS kaart;

Voor wat betreft de radio-maritieme vergunning, dient er steeds een kopie van de (aangepaste) vlaggenbrief bijgevoegd te worden. Tevens dien je gebruik te maken van het aanvraagformulier dat je kan downloaden van de website van het BIPT(В www.bipt.be).
Bron:В www.bipt.beВ enВ www.waterrecreatie.be

1 2