Nieuwe vaarbewijzen pleziervaart in 2014

Onder impuls van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart wordt momenteel een grondige hervorming van de bestaande brevetten voor de pleziervaart (Beperkt en Algemeen Stuurbrevet, brevet Yachtman, Yachtnavigator) uitgewerkt.

Waarom een nieuw systeem ?

De huidige brevetten leggen te veel de nadruk op theorie. Met de nieuwe aanpak zal het kunnen toepassen van de theorie en de praktijk het zwaarste doorwegen. Tegelijk wordt duchtig gemoderniseerd in de leerstof. Alle documenten heten voortaan : Vaarbewijs voor de pleziervaart.
Nieuw is ook het modulaire karakter van de vaarbewijzen, zodat men een vaarbewijs op maat kan bekomen. Tenslotte worden opleidingsinstellingen erkend. Ze zullen niet alleen de opleidingen kunnen verzorgen maar ook de bijhorende testen kunnen afnemen. Hiervoor moeten ze wel voorafgaand voldoen aan een aantal kwaliteitseisen.

Modulaire vaarbewijzen

Er komen aparte vaarbewijzen voor de binnenwateren( I, Inland), de kust (C, Coast), de zee (S, Sea) en de oceaan (O, Ocean). De juiste afbakening is (nog) niet precies bepaald.
Voor elk van deze gebieden is er dan nog een opsplitsing volgens het type vaartuig: motorboot (MOT) of zeilboot (SAI). Een vaarbewijs kan men slechts bekomen door een aantal deelattesten te behalen voor bepaalde modules.
Deze modules behoren tot 4 grote groepen:

Vaargebied gevonden
Dit omvat de verkeersregels (reglementen) voor de betrokken gebieden

Scheepstype gebonden
Twee standaard modules : motorboot of zeilboot. Deze modules gaan over manoeuvreren en techniek. Daarnaast is er nog een extra categorie voor grote pleziervaartuigen die varen op de binnenwateren.

Vaartechnisch gebonden
Hierin zijn verschillende modules volgens het vaargebied (zie overzicht hierna). Modules aangeduid met y

Inland

Coast

Sea

Ocean

Reglementen(verkeersregels) Verkeersregels voor de binnenvaart, voornamelijk Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren Voor deze 3 vaargebieden dient men slechts één maal (bij Coast) het attest te behalen . Dit attest blijft geldig voor zowel Sea als OceanHet voornaamste reglement is COLREG (Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee), ook bekend onder de benamingen IAR of IBVAZ.
Weer en Getijden

Module Weer en Getijden

y

y

y

Veiligheid Inland

Module Veiligheid Inland

y

y

y

Scheepvaartwegen

Module Scheepvaartwegen

y

y

y

Meteo

y

Meteo Coast

Meteo Sea

Meteo IOcean

Veiligheid

y

Veiligheid Coast

Veiligheid Sea

Veiligheid Ocean

Navigatie

y

Navigatie Coast

Navigatie Sea

Navigatie Ocean

Instrumenten

y

Instrumenten Coast

Instrumenten Sea

Instrumenten Ocean

Opmerking : Voor de modules Meteo, Veiligheid, Navigatie en Instrumenten zijn er drie niveaus: Coast, Sea, Ocean die in deze volgorde op elkaar aansluiten.
Voor Sea moet men de beide modules Coast én Sea behalen; voor Ocean de drie modules Coast, Sea én Ocean.

Hoe bekom je deelattesten voor de vereiste modules ?

Er zijn vier verschillende mogelijkheden :

1° Via een officieel examen
Voorlopig moet je voor het gedeelte Reglementen een officieel examen afleggen met meerkeuzevragen. Een opleiding hiervoor kan je eventueel volgen bij een erkende opleidingsinstelling (zie verder).

2° Via opleiding met eraan gekoppelde test
Het overgrote deel van de modules kan je behalen via casino online opleiding en bijhorende test. Die opleidingen worden aangeboden door erkende opleidingsinstellingen die hiervoor een officiële erkenning kregen na voorafgaand onderzoek. De lijst van de erkende opleidingsinstellingen zal op de officiële website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden bijgehouden. Een keuze uit deze lijst is dan ook de garantie voor een opleiding die voldoende kwaliteit waarborgt.De opleidingsinstelling biedt niet alleen de opleiding aan, maar organiseert eveneens de bijhorende test. Wie geslaagd is, ontvangt een attest van de gevolgde opleiding.Voor het gedeelte Reglementen kan je wel een opleiding volgen bij een erkende organisatie, maar dien je de test steeds af te leggen via een officieel examen (zie hierboven).

3° Via rechtstreeks examen zonder voorafgaande opleiding
Indien je over voldoende ervaring beschikt, is het volgen van een opleiding niet evident. In dat geval is er voorzien dat je voor de vereiste modules een rechtstreeks examen (theorie en/of praktijk) kunt afleggen zonder voorafgaande opleiding.

4° Vrijstellingen
Sommige personen hebben reeds bekwaamheden verworven via andere kanalen (bvb. maritieme beroepsopleiding). Ze kunnen in bepaalde voorwaarden vrijstelling voor bepaalde modules bekomen na onderzoek met gunstig gevolg van de ingediende bewijsstukken.

En hoe zit dat praktisch in elkaar?
Op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal de nodige informatie beschikbaar zijn om de juiste keuzes te maken : welke attesten heb ik nodig, waar kan ik de juiste opleiding bekomen, hoe inschrijven voor het officiële examen Reglementen, hoe een vrijstelling aanvragen, enz.
Als je de nodige attesten hebt bekomen, kan je een aanvraag doen om een vaarbewijs te bekomen.

Wanneer gaat dit in voege?
De overschakeling gaat in voege van zodra het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dit wordt verwacht rond mei 2014.

Wil je dus nog volgens het  huidige systeem les volgen? Schrijf dan nu in voor één van onze theorie of praktiijkopleidingen.