Algemene Voorwaarden VaarschoolQ+

Geldig vanaf 08/08/2017

Deze bevatten belangrijke informatie over reservering, betaling, annulatie en herboeking van opleidingen. Een opleiding volgen bij VaarschoolQ+ implementeert de automatische aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van VaarschoolQ+.

Artikel 1: Bepalingen
VaarschoolQ+ is een commerciële exploitatienaam van BVBA Navigant (Henri Brialmonstraat 14, 9140 Steendorp, Temse). Alle tarieven vermeld op de website www.vaarschoolq.be zijn inclusief BTW. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de Klant worden niet aanvaard behalve indien deze per aanvullende precontractuele bepaling werden vastgelegd.

Artikel 2: Offertes en Tarieven
De prijzen in onze offertes zijn richtgevend, maar steeds vrijblijvend. Onze offertes zijn 14 dagen geldig na offertedatum. Onze tarieven zijn gebaseerd op de gangbare norm. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen leiden tot een meerkost. Deze zullen in regie met VaarschoolQ+ worden besproken.

Artikel 3: Inschrijvingen
De Klant verklaart meerderjarig (+18 jaar) te zijn op het moment van inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven mits toestemming van de ouder(s) of van de voogd;

Inschrijven dient te gebeuren door gebruik te maken van de online inschrijvingsformulieren op de website www.vaarschoolq.be;

Artikel 4: Betalen van opleidingen

Na de online registratie voor een opleiding kan de Klant de opleiding betalen via overschrijving of door gebruik te maken van een PayPal-rekening of Credit Card (Visa, Master Card). Bij een geslaagde reservatie/inschrijving ontvangt de Klant hiervan een elektronische bevestiging via een eenmalige email.
Het is niet toegestaan aan een opleiding deel te nemen alvorens de betaling werd voldaan op onze bankrekening.
Door betaling van de offerte/factuur of online betaling verklaart de Klant akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van VaarschoolQ+;

Artikel 5: Betalen van aankopen via de webshop van VaarschoolQ+

Alle betalingen van aankopen via de webshop van VaarschoolQ+ kunnen worden uitgevoerd via overschrijving of door gebruik te maken van een PayPal-rekening of Credit Card (Visa, Master Card, enz.). Aankopen via de webshop worden pas verstuurd van zodra de betaling voldaan werd. Bepaalde aankopen/goederen worden niet verstuurd en kunnen enkel in ontvangst worden genomen bij aanvang van een gereserveerde opleiding. Meer details hierover staan vermeld bij ieder product afzonderlijk in onze webshop;

Artikel 6: Klachten
Iedere factuur die niet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum wordt gecontesteerd, wordt verondersteld aanvaard te zijn.
Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar tot de volledige betaling. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van 125 euro en een maximum van 1490 euro, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden via email naar info@vaarschoolq.be of per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel BVBA Navigant, Henri Briamontstraat 14, 9140 Steendorp, binnen de 8 kalenderdagen geteld vanaf de factuurdatum. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn, zij het verzonden via email of per post. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Artikel 7: Annulatie en herboeking/verplaatsing (Dit artikel wordt zeer strikt toegepast)
Artikel 7.1: Annulatie door de Klant

Indien de Klant een opleiding wenst te annuleren dient hij/zij dit uiterlijk schriftelijk te doen 14 kalenderdagen voor de startdatum van de opleiding, zoniet vervalt het recht op terugbetaling. De Klant dient de Administratie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via info@vaarschoolq.be. Telefonische annulaties worden niet aanvaard. Bij een rechtsgeldige annulatie wordt er een administratiekost aangerekend van 25,- euro incl. BTW. Dit bedrag wordt automatisch verminderd op het terug te storten bedrag bij annulatie indien de betaling reeds werd uitgevoerd, zoniet zal de Klant een te betalen annulatiefactuur ontvangen.
Artikel 7.2: Herboeken/verplaatsen van een opleiding door de Klant
Indien de Klant een opleiding wenst te herboeken of te verplaatsen dient hij/zij zo spoedig mogelijk de Administratie hiervan op de hoogte te stellen via info@vaarschoolq.be. Een opleiding kan enkel herboekt/verplaatst worden tot 14 kalenderdagen voor de opleidingsdatum. Zoniet vervalt het recht tot herboeking/verplaatsing en treedt Artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden automatisch in werking. Voor iedere herboeking of verplaatsing zal de Klant een tarief worden aangerekend van 25,- euro incl. BTW. De Klant zal hiervoor een factuur via email ontvangen. Van zodra de betaling voldaan werd per bankoverschrijving, wordt de herboeking/verplaatsing van de opleiding als definitief beschouwd.
Artikel 7.3:
In geval van ziekte door de Klant
In geval van last-minute ziekte  van de Klant/deelnemer worden er noch terugbetalingen noch herboekingen gedaan en vervalt het lesgeld/inschrijvingsrecht automatisch zonder verder verhaal.

Artikel 8: Annulatie door VaarschoolQ+
Artikel 8.1: Een theorieopleiding kan geannuleerd worden door VaarschoolQ+ om reden van te weinig deelnemers of ziekte van de instructeur of overmacht
Voor alle theorieopleidigen geldt er een minimum van 5 ingeschreven deelnemers alvorens de opleiding kan doorgaan. Bij annulatie door VaarschoolQ+ zal er contact opgenomen worden om een alternatieve regeling voor te stellen. Indien er geen mogelijkheid is om tot een overeenkomst te komen tussen de Klant en VaarschoolQ+, worden enkel de inschrijvingsgelden (en niet het eventueel bestelde lesmateriaal) integraal terug gestort op de bankrekening van de Klant zonder aanrrekening van een administratieve kost.

Artikel 8.2: Een praktijkopleiding kan geannuleerd worden door VaarschoolQ+ om reden van overmacht.
VaarschoolQ+ engageert zich om, in de mate van het uitvoerbare, er steeds alles aan te doen om een geplande praktijkopleiding te laten doorgaan. In geval van overmacht zal VaarschoolQ+ steeds een kosteloze oplossing of alternatief aan de Klant aanbieden.

Onder overmacht wordt verstaan:

  • Technische panne aan boot , zeiljacht of jetscooter;
  • Té slechte weersomstandigheden die het niet meer toelaten om de praktijkopleiding veilig te laten doorgaan. Hieronder wordt oa. verstaan: storm of onstuimig weer (+ 6 BFT), hevige regen, dichte mist, temperaturen < 0°C, enz;
  • Ziekte instructeur praktijkopleiding;
  • Ongeval aan boord;

Artikel 9: Gezag aan boord tijdens een praktijkopleiding en meevaren als passagier
De schipper van VaarschoolQ+ (of onderaanneming) heeft ten alle tijden de eindverantwoordelijkheid voor schip, reis en verblijf aan boord . Bevelen van de schipper dienen dan ook zonder meer opgevolgd te worden;
Kinderen jonger dan 18 jaar worden geweigerd deel te nemen aan de praktijkcursussen zeiljacht, motorboot & jetscooter. Vanaf 18 jaar kan het wel;

Meevaren als passagier (niet als Klant) is enkel mogelijk voor de privé opleiding praktijk motorboot. Hiervoor zal een deelname in de kosten worden aangerekend van 60,-  euro excl. BTW per persoon per dag op voorwaarde dat er voldoende plaats aan boord beschikbaar is.
De minimum leeftijd om mee te varen als passagier is 15 jaar;
Iedere Klant/cursist of passagier verklaart bij het deelnemen aan een praktijkopleiding in goede gezondheid te zijn. In geval van twijfel  kan door de Organisatie kan een medisch attest gevraagd worden;
Iedere Klant verklaart bij het volgen van een praktijkopleiding te kunnen zwemmen. Toch stelt VaarschoolQ+ in een aantal omstandigheden, ter beoordeling van de schipper, het dragen van een reddingsvest en/of lifeline verplicht. Deze materialen zijn aan boord aanwezig;
Indien de Klant zich op één van onze schepen op zee begeeft, is een geldig paspoort of geldig identiteitsbewijs verplicht. De Klant dient hier zelf zorg voor te dragen;
Het gebruik of het bij zich dragen van alcohol en/of drugs is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke uitsluiting van verdere deelneming. Eventuele kosten hierdoor ontstaan worden intergraal doorgerekend aan de Klant;
Indien een Klant/deelnemer zich zodanig gedraagt dat dit gedrag een ernstig risico voor zichzelf, en/of andere opvarenden of het schip veroorzaakt of een passagier zich zodanig gedraagt dat dit gedrag de uitvoering van de opleiding belemmert, kan een Klant/deelnemer voor verdere deelname aan de opleiding worden uitgesloten zonder recht op een volledige terugbetaling van het inschrijvings/lesgeld. Het oordeel van de schipper is voor genoemde situaties bindend;

Artikel 10: Afwerving personeel
De Klant verbindt zich ertoe geen enkel personeelslid of onderaannemer van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven noch tijdens de duur van de overeenkomst tussen de partijen noch tijdens de periode van één jaar na de verbreking of de beëindiging ervan. Elke overtreding van deze bepaling geeft aan VaarschoolQ+/ BVBA Navigant het recht een schadevergoeding te eisen van 20.000,-  euro excl. BTW.

Artikel 11: Uitsluiting van aansprakelijkheid
VaarschoolQ+ is tijdens de praktijkopleidingen nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook door de deelnemer geleden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het directe gevolg is van of ontstaan door grove schuld van VaarschoolQ+;
VaarschoolQ+ is niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van overmacht aan haar zijde, zoals (on)voorziene omstandigheden, die het uitvoeren van de cursusovereenkomst naar haar mening ernstig bemoeilijkt, bezwaarlijk of onmogelijk maakt;
 De Klant is niet aansprakelijk voor schade aan het schip, de inventaris en/of het lesmateriaal, tenzij sprake is van opzet, grove schuld, of verwijtbare nalatigheid;De Klant is niet aansprakelijk voor schade aan het schip, de inventaris en/of het lesmateriaal, tenzij sprake is van opzet, grove schuld, of verwijtbare nalatigheid;